GDPR

Information om behandling av personuppgifter Twizzter AB.

1. Bakgrund

Tack för att du handlar i Twizzter webbshop! När du gör det behandlar vi på Twizzter dina personuppgifter för att kunna leverera varan. Här nedan kan du läsa mer om vilka personuppgifter som vi behandlar och varför.

2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att kunna hantera din beställning via vår webbshop och för att kunna fullgöra vår del av avtalet med dig (t.ex. leverans) måste vi behandla dina personuppgifter. När du har blivit kund hos oss skickar vi även ut ett nyhetsbrev till dig för att du ska få uppdateringar från oss om t.ex. nyheter i vår webbutik. Det gör vi baserat på berättigat intresse. De per­sonuppgifter som behandlas för dessa ändamål är:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vi sparar dina personuppgifter i tre år från att ditt köp genomförts eller tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part men vi delar med oss av dem till de som kan hjälpa oss i vår verksamhet eller för att uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter eller samarbetspartners.

I största möjliga mån håller vi dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs. EES. Det kan hända att vi överför dina personuppgifter till tredjeland men om det sker är överföringen föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstift­ning.

4. DINA RÄTTIGHETER

Du har rättigheter kring dina personuppgifter som du kan utöva, enligt nedan. Vill du utöva dina rättigheter hittar du kontaktuppgifter till oss i slutet av denna information.

4.1.  RÄTT TILL RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG

Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dina per­sonuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Märker du att vi har fel eller inaktuella uppgifter om dig, hör av dig! Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

Du har även rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar. Du får då en bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig samt information om varför vi behandlar dem, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vilka vi lämnar ut personuppgifterna till (om några), vilken tidsperiod vi sparar dem, varifrån vi fått dem och om det förekommer så kallat automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

4.2. RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse (t.ex. för nyhetsbrevet) och du bedömer att din rätt till integritet väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att in­vända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i av­snitt 5 nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla dina personuppgifter.

Du har även alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföringsända­mål.

4.3. RÄTT TILL RADERING

Under vissa förutsättningar, såsom när personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke eller berättigat intresse, har du rätt att begära rade­ring av dina personuppgifter.

4.4. RÄTT TILL BEHANDLINGSBEGRÄNSNING

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att bara omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering eller rättelse av personuppgifterna.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina personuppgifter på ett vanligt före­kommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter.

4.5. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

När behandlingen av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke eller för att be­handlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina per­sonuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

4.6. RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE, INBEGRIPET PROFILERING

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Du har dock inte rätt till att begära att inte vara föremål för profilering, om behandling baseras på avtal, lagkrav eller om du uttryckligen samtyckt till profileringen. Vi använder dock inget automatiserat beslutsfattande eller profilering inom vår webbshopsverksamhet.

4.7. KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina person­uppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten.

5. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss. Du kan nå oss på följande kontaktinformation:

Twizzter AB
KILSTRÖMSKAJEN 9 A, 1001
371 36 Karlskrona

Orgnr: 559303-6295

GDPR

Information about processing of personal data Twizzter AB.

1. Background

Thank you for shopping in the Twizzter webshop! When you do so, we at Twizzter process your personal data in order to be able to deliver the product. Below you can read more about which personal data we process and why.

2. PURPOSE OF PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

In order to be able to handle your order via our web shop and to be able to fulfill our part of the agreement with you (eg delivery), we must process your personal data. When you have become a customer with us, we also send out a newsletter to you so that you can receive updates from us about e.g. news in our online store. We do this based on legitimate interest. The personal data processed for these purposes are:

  • Name
  • Address
  • Email address
  • Phone number

We store your personal information for three years from the time your purchase is completed or until you unsubscribe from the newsletter.

3. TRANSFER OF PERSONAL DATA

We do not sell your personal data to third parties, but we share them with those who can help us in our business or to fulfill the purpose for which we process your personal data. We may share your personal information with external parties or partners.

As far as possible, we keep your personal data within the internal market, ie. EES. We may transfer your personal data to third countries, but if this happens, the transfer is subject to appropriate protection measures that enable transfer outside the EU / EEA, in accordance with applicable law.

4. YOUR RIGHTS

You have rights over your personal data that you may exercise, as described below. If you want to exercise your rights, you will find contact information for us at the end of this information.

4.1. RIGHT TO CORRECTION AND REGISTER EXTRACTS

We will do our best to keep your personal information accurate, complete and up to date. If you notice that we have incorrect or outdated information about you, get in touch! You have the right to correct incomplete or incorrect personal information.

You also have the right to request an extract from the register of your personal data that we process. You will then receive a confirmation if we process personal data about you and information about why we process them, which categories of personal data are processed, who we disclose the personal data to (if any), what time period we save them, where we received them from and about it there is so-called automated decision-making, including profiling.

4.2. RIGHT TO OBJECT TO TREATMENT

If we process your personal data based on legitimate interest (eg for the newsletter) and you judge that your right to privacy outweighs our interest in processing your personal data, you have the right to object to the processing by contacting us at the contact details listed in section 5 below. If you object to the processing, we must show a compelling justified reason for continuing to process your personal data.

You also always have the right to object to treatment that takes place for direct marketing purposes.

4.3. RIGHT TO DELETE

Under certain conditions, such as when the processing of personal data is based on consent or legitimate interest, you have the right to request deletion of your personal data.

4.4. RIGHT TO RESTRICTION OF TREATMENT

Under certain conditions, you have the right to limit the processing of your personal data to only the storage of personal data, e.g. while we are investigating whether you have the right to delete or correct the personal data.

In addition to this, you also have the right to receive your personal information on request in a common electronic format. Please note that we have the right to charge a fee in case you request more than one (1) copy of your personal information.

4.5. RIGHT TO DATA PORTABILITY

When the processing of your personal data takes place based on your consent or because the processing is necessary to fulfill or enter into an agreement with you, and provided that the personal data has been collected directly from you, you have the right to receive a copy of your personal data on a common machine-readable format.

4.6. RIGHTS RELATING TO AUTOMATED DECISION-MAKING, INCLUDING PROFILING

You have the right not to be subject to fully automated decision-making, including profiling, if such decision-making has legal consequences or in a similar way significantly affects you. However, you do not have the right to request not to be subject to profiling, if processing is based on agreements, legal requirements or if you have expressly consented to the profiling. However, we do not use automated decision-making or profiling within our web shop operations.

4.7. COMPLAINTS TO THE SUPERVISORY AUTHORITY

You are welcome to contact us with questions or complaints regarding the processing of your personal data. However, you also always have the right to file complaints regarding the processing of your personal data to the data protection authority.

5. CONTACT US

If you have any questions or concerns regarding the processing of your personal data, feel free to contact us. You can reach us at the following contact information:
Twizzter AB
KILSTRÖMSKAJEN 9 A, 1001
371 36 Karlskrona, Sweden